Stannumsbiblioteket

I göteborgs­föreningens förråd i Stannum, Östadsvägen 68, finns ett par tusen böcker, företrädesvis äldre litteratur. Samlingen härrör från ett antal olika boksamlingar, bl.a. Göteborgs Esperantoförenings gamla bibliotek, Esperantoalliansen i Göteborgs bibliotek (nu tillhörande Göteborgs Esperantoförening) och böcker som fil.dr Ebbe Vilborg samlat. Bland hans böcker finns en hel del om även andra planspråk, som Ido och Volapük. Böckerna från Esperantoalliansen utgörs till största delen av den boksamling, som kommer från uddevallaesperantisten Einar Dahl.

I Stannumsförrådet finns också ett par boklager främst från förlagen Al-fab-eto och Progreso Eldonejo. Dessa böcker kan köpas via vår nätbokhandel. (Den svenska esperantorörelsen har dessutom ett eget bokförlag: Eldona Societo Esperanto.)

Plats för forskare
Stannumsförrådet är ca 15m2 stort och innehåller också en arbetsplats för besökare eller forskare. Kontakta oss om du vill veta mer om vad som finns i vårt bibliotek. Läs också artikeln Böcker på esperanto i nytt bibliotek i Lerums Tidning

Hitta dit
Buss Blå Express stannar alldeles utanför lokalen för biblioteket, hållplats Stannum. Restid från Göteborg bara 37 min, täta turer. På andra sidan vägen finns byggnaden som visas på bilden t.h. Ingången är på baksidan via vänstra husgaveln och sen går man ner en trappa. Kontakta Siv Burell, 070-721 34 79, om du vill besöka biblioteket. Googlemap-adress: Östadsvägen 68 Gråbo.

Ora Klubo
Det finns en stödförening, Ora Klubo, för biblioteket för att kunna bekosta lokalen. Medlemskapet kostar 100 kr/år, betalas till Societos pg 43612-1, ange Membreco de Ora Klubo. Föreningen ordnar olika arrangemang – håll utkik under länken Aktuellt ovan – och ger ut en egen nät-tidning Ora Ĵurnalo.

Nilssonska fonden

En särskild samling är Nilssonska Fondens bibliotek, ca 600 böcker; de flesta av dessa är nyare litteratur som förut var deponerade på Göteborgs Stadsbibliotek, men efter Stadsbibliotekets renovering 2012–2014 flyttades böckerna hem till fondens ordförande Inga Johansson, visa e-postadressen. En mindre del av böckerna har flyttats till Stannumsbiblioteket.

Ernst Sigfrid Nilsson avled 1959 och testamenterade pengar till esperantorörelsen i Göteborg. Testatorns vilja var att grunda ett esperantobibliotek i Göteborg. Efter en lång juridisk process och vissa tvister bildades Textilarbetare E. S. Nilssons Ideella Fond (informellt kallad Nilssonska Fonden) i mars 1981, med Esperantoalliansen i Göteborg som huvudman (ny huvudman är nu Göteborgs Esperantoförening). E.S. Nilssons testamente godkändes inte juridiskt, men genom en förlikning med Nilssons syskon fick esperantorörelsen en del av arvet. Denna del, tillsammans med medel från en tidigare insamling, blev grundplåt för fonden. (Fonden är juridiskt inte en stiftelse.)

I januari 1982 gjordes en överenskommelse med Göteborgs Stadsbibliotek att Nilssonska Fonden köper in esperantolitteratur och att böckerna sedan deponeras på Stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket vill nu inte längre kännas vid denna överenskommelse. Det finns dock esperantoböcker av annat ursprung på Göteborgs olika stadsdelsbibliotek, även på Stadsbiblioteket. Där finns de dels uppe i lånesalarna, dels i magasinet, och kan sökas via Gotlib. Delar av Nilssonska fondens böcker kan ännu sökas via Gotlib (märkta 'Ej tillgänglig … (REFERENS)'). Kontakta Inga om du vill låna från dessa böcker.

La ejo por la biblioteko