Böcker är en självklar del av esperantokulturen, och de flesta esperantoföreningar håller sig med ett bibliotek. I göteborgsföreningens förråd i Tuve finns ca 1000 böcker, företrädesvis äldre litteratur. Samlingen härrör från två tidigare boksamlingar: Göteborgs Esperantoförenings gamla bibliotek och Esperanto-Alliansen i Göteborgs bibliotek (nu tillhörande Göteborgs Esperantoförening). De flesta av böckerna i den boksamlingen kommer från uddevallaesperantisten Einar Dahl.

Dessutom finns Nilssonska Fondens bibliotek, nästan 800 böcker; de flesta av dessa är nyare litteratur och de är deponerade på Göteborgs Stadsbibliotek (se dock OBS! nedan).

Ernst Sigfrid Nilsson avled 1959 och testamenterade pengar till esperantorörelsen i Göteborg. Testatorns vilja, så som den kunde utläsas ur efterlämnade papper, var att grunda ett esperantobibliotek i Göteborg. Efter en lång juridisk process och vissa tvister bildades E. S. Nilssons Ideella Fond (informellt kallad Nilssonska Fonden) på 1970-talet, med Esperanto-Alliansen i Göteborg som huvudman. 1979 slöts ett avtal med Göteborgs Stadsbibliotek: Nilssonska Fonden köper in esperantolitteratur och böckerna deponeras sedan på Stadsbiblioteket. Böckerna kvarstår i fondens ägo, men kan lånas som vanliga låneböcker.

I Göteborgs Stadsbiblioteks katalog finns ca 800 böcker på eller om esperanto; ca 80% av dessa böcker tillhör Nilssonska Fonden. Dessa böcker kan Du söka via Gotlib.

OBS! Inför Stadsbibliotekets renovering 2012–2014 flyttades de flesta av böckerna hem till fondens ordförande Inga Johanson, visa e-postadress. De har dock ännu inte kunnat återbördas till biblioteket. En del småskrifter och böcker av specialkaraktär samt videoband och kassetter på esperanto förvaras också hos Inga.

Den svenska esperantorörelsen har dessutom ett eget bokförlag: Eldona Societo Esperanto.