Stadgar för Esperanto-Societo de Gotenburgo (Göteborgs Esperantoförening)

§ 1
Esperanto-Societo de Gotenburgo har till uteslutande syfte att verka för utbredandet och befästandet av det av Dr Zamenhof år 1887 offentliggjorda internationella språket "Esperanto".

§ 2   Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antagas varje person som är kunnig i eller håller på att lära sig Esperanto. Dock kan den, som ej är kunnig i språket, men som är intresserad för och villig att stödja rörelsen och dess syften, även vinna inträde i föreningen. Ansökan om inträde i föreningen förelägges styrelsen, som beviljar eller avslår ansökan. Medlemskap upphör om medlem under en tid av ett år ej erlagt medlemsavgift. Vidare kan föreningen genom omröstning utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens intressen.

§ 3   Avgifter
Varje medlem erlägger en årsavgift, vars storlek bestämmes vid årsmötet.

§ 4   Styrelse och förvaltning
Vid årsmötet väljes en styrelse, som skall bestå av 5 ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen väljes för 2 år i sänder, men två resp. tre ledamöter avgår växelvis efter 1 år. Första året avgöres genom lottning om två eller tre ledamöter skall avgå. Ordförande och kassör väljes var för sig av årsmötet. Styrelsen har att inom sig fördela återstående poster mellan de tre övriga ledamöterna. Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall i sin helhet övervaka och ansvara för föreningens skötsel och ekonomi. Styrelsen bör planlägga föreningens arbete, utreda och avgiva utlåtande över de frågor, som skall behandlas vid föreningens sammanträden, samt vidtaga de åtgärder, som erfordras för föreningens framgång. Styrelsen är beslutmässig om tre ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

§ 5   Sammanträden
Medlemmarna kallas till sammanträde på sätt som föreningen beslutar. Årsmöte skall hållas senast under mars månad, varvid följande frågor behandlas:

  1. Styrelsens och revisorernas berättelser
  2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  3. Val av två resp. tre styrelseledamöter och två suppleanter
  4. Val av två revisorer och en suppleant
  5. Fråga om medlemsavgifternas storlek
  6. Övriga frågor

Föreningens ärenden avgöres genom enkel röstövervikt. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid frågor angående stadgeändring eller föreningens upplösning erfordras dock 2/3 majoritet.

§ 6   Revision
På årsmötet utses två revisorer jämte en suppleant. Dessa skall under arbetsåret följa styrelsens räkenskaper och förvaltning, samt lämna skriftlig revisionsberättelse. Räkenskaperna skall föreligga avslutade och tillhandahållas revisorerna senast fjorton dagar före årsmötet. Revisorernas berättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast fyra dagar före årsmötet.

§ 7   Stadgeändring
Förslag till tillägg eller ändring av dessa stadgar skall vara skriftligt avfattat samt vid allmänt sammanträde uppläsas. Därefter hänskjutes förslaget till styrelsen, som till nästkommande ordinarie årsmöte lämnar sitt utlåtande, varefter frågan av föreningen avgöres. För antagande av dylikt förslag fordras en majoritet av två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 8   Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning framlägges och behandlas på samma sätt som stadgeändringsförslag.
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Svenska Esperanto-Institutet.

Stadgarna antogs första gången den 26 mars 1956 och reviderades 27 mars 2001.

Stadgar för Esperantoalianco de Gotenburgo (Esperantoalliansen i Göteborg)

§ 1   Ändamål
Esperantoalliansen i Göteborg – i det följande förkortat: Alliansen – är ett samarbetsorgan för esperantoföreningar i Göteborg med omnejd. Dess syfte är att förvalta det kapital, som genom testamentariskt förordnande av framlidne textilarbetare E.S. Nilsson tillfallit Esperantorörelsen i Göteborg. Kapitalet skall under namnet Textilarbetare Sigfrid Nilssons ideella fond administreras av en särskild kommitté, Fondkommittén, bestående av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. De ordinarie ledamöterna tillsätts av Alliansens årsmöte för två år åt gången och med växlande turordning för avgång. Suppleanterna väljs på ett år.

§ 2   Verksamhet
Alliansens verksamhet sköts av Fondkommittén, som skall arbeta efter direktiv grundade på testamentsbestämmelserna och fastställda av Alliansens årsmöte.

§ 3   Medlemskap
Varje esperantoförening i Göteborgsregionen som vill främja Alliansens verksamhet och lojalt samarbeta med övriga anslutna organisationer, kan erhålla medlemskap. Ansökan skall föreläggas representantskapet enligt § 4 nedan. Beslut om såväl inval som uteslutning fattas av allmänt möte. Förening som motarbetar Alliansens verksamhet kan uteslutas. Förening som lämnat Alliansen äger icke rätt att utfå någon del av Alliansens tillgångar.

§ 4   Representantskap
Vid årsmöte och övriga förhandlingsmöten ligger beslutsfattandet hos ett representantskap. Till detta har ansluten förening rätt att utse ett ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar. Frånvarande ombud kan utöva sin rösträtt genom suppleant. Yttrande- och förslagsrätt, i överensstämmelse med dessa stadgar, har varje esperantist som är medlem i till Alliansen ansluten förening.

§ 5   Årsmöte
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång och till detsamma skall från Fondkommittén utsändas kallelse till de anslutna föreningarna senast fyra veckor före årsmötesdagen. Vid årsmötet förrättas val av Fondkommittén enligt § 1 ovan, två revisorer med en suppleant samt ev. övriga funktionärer. Verksamhets- och förvaltningsberättelse förelägges årsmötet och beslut om ansvarsfrihet fattas. Förslag, avsedda att slutbehandlas av årsmötet, skall vara Fondkommittén tillhanda senast den 31 januari.

§ 6   Revision
Alliansens räkenskapsår är lika med kalenderår. Fondkommitténs bokslut över Alliansens verksamhet och fondens förvaltande skall vara tillgängliga för revisorerna senast den 1 mars.

§ 7   Upplösning
Förslag om upplösning skall av styrelsen meddelas i brev till samtliga medlemmar i föreningarna samtidigt som kallelse sker till i ärendet beslutande möte tidigast fyra och senast sex veckor efter utsändandet av kallelsen. Efter upplösning skall eventuella tillgångar, efter betalning av skulder, fördelas mellan de vid upplösningen kvarvarande föreningarna, så att dessa erhåller lika stor del per medlem räknat. I sista hand och om så beslutas, skall tillgångarna i stället överföras till Svenska Esperanto-Institutet.

§ 8   Stadgeändring
Dessa stadgar har fastställts av Esperantoalliansens årsmöte 2003-03-18. Ändringsförslag skall vara Fondkommittén tillhanda senast den 31 januari och skall behandlas av närmaste årsmöte, vid vilket eventuellt beslut om ändring sker.

Dessa stadgar antogs på Esperantoalliansens årsmöte 18 mars 2003.