Subtenu Esperanton ĉe la estonteco-konferenco de Eŭropa Unio :)

 

Louis v. Wunsch-Rolshoven -  al ”Esperanto informas”.

 

 

 

 

(Bv. plu disvastigi al retlistoj, unuopuloj, sociaj retoj...)

Saluton, karaj Esperanto-parolantoj,

. kiel vi eble jam eksciis, Eŭropa Unio pripensas sian estontecon, kadre de estonteco-konferenco kiu daŭras ekde majo 2021 dum unu jaro.

En la aktuala unua fazo de la pripensado civitanoj rajtas meti proponojn kaj subteni tiujn de aliaj.

Estas bone por ni Esperanto-parolantoj kaj por nia lingvo, se en tiuj pripensoj oni konsideras ankaŭ Esperanton.

Sekve sur la paĝoj de la estonteco-konferenco estas multaj proponoj pri Esperanto. Mi alvokas vin subteni almenaŭ unu el tiuj, se vi ne jam faris (bv. elteni por tio la iomete komplikan aliĝoproceson).

Zamenhof donacis al ni sian mirindan lingvon, kiun ni ĉiuj ĝuas - de tempo al tempo ni iomete subtenu lian projekton.

Diversaj proponoj celas la enkondukon de Esperanto, la instruadon de Esperanto kiel celo en si mem aŭ kiel unua ŝtupo por lerni aliajn lingvojn.

Mi mem havas la impreson, ke unue necesas bazaj ŝtupoj; jen miaj proponoj.
(Ili cetere estas en la angla por atingi, ke multaj eŭropanoj povas rekte legi ilin; eblas aŭtomata traduko en la retejo.)

 

 

Som du kanske redan vet, reflekterar EU över sin framtid i samband med sin framtidskonferens, som sträcker sig från maj 2021 och året ut.

I den aktuella första fasen i betänkandet har medborgarna rätt att komma med  förslag och stödja andras.

Det är bra för oss esperantotalande och för vårt språk , om man i dessa betänkanden också innefattar Esperanto.

Följaktligen är det i framtidskonferensens sidor många förslag om Esperanto.               Jag uppmanar dig att stödja åtminstone en av dessa, om du inte redan har gjort det. (försök stå ut för sakens skull med den något komplicerade anslutningsprocessen).

Zamenhof gav oss sitt underbara språk, som vi alla njuter av -och då och då något understöder hans projekt.

Olika förslag syftar till att införa Esperanto, alltså  undervisning i Esperanto som ett mål i sig eller som det första steget för att lära sig andra språk.

 

Jag själv har intrycket av att man först behöver börja från basen;  Här är mina förslag. (de är för övrigt på engelska för att många europeer direkt ska kunna läsa dem; det är möjligt att få en autoatisk översättning på nätet).

Att officiellt erkänna Esperanto hos EU som ett av språken för EU-medborgare https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955

 Oficiale rekoni Esperanton flanke de Eŭropa Unio kiel unu el la lingvoj de Eŭropaj civitanoj
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955

 

Bedaŭrinde ĝis nun Eŭropa Unio neglektas tian rekonon kaj en la prezento de la lingva situacio de Eŭropo nia lingvo Esperanto kutime mankas.

 

Tyvärr har EU hittills inte brytt sig om att erkänna Esperanto och i presentationen av Europas språksituation, saknas vanligtvis vårt språk Esperanto.

Att erbjuda en eller två lektionstimmar i Esperanto för så många elever som möjligt i Europahttps://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
 

 - Oferti unu aŭ du lernejajn instruhorojn pri Esperanto
al kiel eble plej multaj lernejanoj en Eŭropo.
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
Felinformationen om Esperanto är fruktansvärd och det skulle vara mycket bra ,om man redan i skolorna skulle informera , åtminstone grundläggande om Esperanto och dess nuvarande användning.

La misinformado pri Esperanto estas terura kaj estus tre bone, se jam en la lernejoj oni informus almenaŭ baze pri Esperanto kaj ĝia nuna uzado.

Att objektivt informera om Esperanto och med samma rätt behandla esperantotalande , då det gäller språkfrågor i EUhttps://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119

- Objektive informi pri Esperanto kaj samrajte trakti Esperanto-parolantojn pri lingvaj aferoj en EU
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119

Det är mycket irriterande att läsa om vilka felinformationer Europakommissionen har spritt och fortsätter att sprida om Esperanto.. De borde åtminstone vara vänliga att acceptera , att vårt språk har en blomstrande kultur – och f.ö. är mycket mer internationellt än engelskan. 

Estas tre ĝene legi kiajn misinformojn la Eŭropa Komisiono disvastigis kaj plu disvastigas pri Esperanto. Ili bonvolu interalie akcepti, ke nia lingvo jes havas florantan kulturon - cetere multe pli internaciecan ol la angla.

Att vara medveten om språkdiskrimineringen i EU och dess konsekvenser för demokratin i EU   https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420

- Konscii pri la lingva diskriminacio ene de Eŭropa Unio kaj pri ĝiaj konsekvencoj por la demokratio en EU
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420

86 ĝis 90 % de la nederlandanoj, danoj kaj svedoj parolas la anglan,
kontraste nur 20 ĝis 33 % de la hungaroj kaj hispanoj, bulgaroj kaj rumanoj, italoj kaj poloj (laŭ enketo de Eurobarometer en 2012).

Ĉar la angla estas la plej uzata lingvo en EU, estas tre verŝajne ke sekve la influo de la diversaj nacioj al la decidoj de EU estas tre malsama. Tio bedaŭrinde neniel kongruas kun la celoj de demokratio.

Ne estas pura hazardo, ke la lingvokono de la angla estas tiel malsame distribuita en la ŝtatoj de Eŭropa Unio - ja estas tiel, ke ekzemple la nederlanda kaj la angla estas tre proksimaj lingvoj, dum la pola aŭ hungara estas multe pli malproksimaj de la angla. Sekve la lernotempo kaj lernopeno pri la angla estas tre malsamaj por la diversaj eŭropaj civitanoj - evidente granda maljusteco.

Ankaŭ por Esperanto la lernotempo estas malsama depende de la gepatra lingvo. Sed ĉar Esperanto estas lernebla en proksimume kvarono de la tempo por la angla, la diferenco inter la diversaj nacioj estas multe pli malgranda.

 Esperanto tial estas multe pli justa ol la angla.

En la praktiko de la Esperanto-vivo oni povas vidi, ke partoprenas multaj homoj kun tre diversaj gepatraj lingvoj. Ankaŭ en la Esperanto-literaturo oni klare vidas, ke ĝin kreas homoj kun plej diversaj gepatraj lingvoj, dum la angla beletra literaturo estas kreata preskaŭ nur de angla-denaskuloj.

 

Mi tre ŝatus, se vi subtenus unu aŭ plurajn el miaj proponoj.
Mi ankaŭ bonvenigas diskutojn kun vi pri la proponoj. Se mi ne reagas al via komento en iu retlisto, bv. rekte alskribi min; eble mi pretervidis.


La proponoj cetere ĝis nun kolektis respektive (en la supra sinsekvo)
183, 62, 41, kaj 32 subtenojn; ni vidu ĉu kaj kiom kreskos :)

Ĉion plej bonan al vi
kaj multan ĝuon de nia komuna lingvo Esperanto :)

Lu Wunsch-Rolshoven

 Komisiito pri gazetaro kaj publikaj rilatoj

de Germana Esperanto-Asocio

EsperantoLand, prezidanto

-

 

86 – 90  % av holländare, danskar och svenskar talar engelska,                              vilket däremot  bara 20 – 33% av ungrare, spanjorer, bulgarer och rumäner, italienare och polacker gör.(enligt en enkät i Eurobarometer 2012)

Eftersom engelskan är det mest använda språket i EU, är det mycket troligt att olika nationers inflytande på EUs beslut är mycket olika. Tyvärr överensstämmer detta på intet sätt med demokratimålen.

Det är inte bara en slump, att språkkunskaper i engelska är så ojämnt spridda i EU:s stater….det är ju så att t.ex. holländska och engelska är mycket närliggande språk, medan polska och ungerska, är mycket mer avlägsna från engelskan.  Följaktligen är lärotiden och ansträngningen  att lära sig engelska  mycket olika för olika europeiska medborgare – uppenbarligen en stor orättvisa.                                                              Också för Esperanto är lärotiden olika, beroende på modersmålet. Men då Esperanto går att lära sig  på ungefär fjärdedelen av tiden för engelska, är skillnaden mellan olika nationer mycket mindre .

Esperanto är på så sätt mycket mer rättvist än engelskan.

Rent praktiskt kan man i esperanto-sammanhang se, att många människor med mycket olika modersmål deltar  Också i esperantolitteraturen  ser man klart, att människor med många olika modersmål  skapar den, medan den engelska skönlitteraturen skapas av nästan enbart engelskfödda.

Jag önskar starkt att du ska stödja ett eller flera av mina förslag.

Jag välkomnar också diskussioner med dig om förslagen  Om jag inte reagerar på din kommentar i någon nätlista, ber jag dig att skriva direkt till mig, kanske har jag missat något

Förslagen har för övrigt hittills samlat resp.  ( i den ordning länkarna står) 183, 62, 41 och 32 stöd; vi får se om och hur mycket det växer 😊

Jag önskar dig allt gott och att du får mycket nöjde av vårt gemensamma språk Esperanto 😊

Lu Wunsch Rolshoven

Kommissionär för tidskrifter och offentliga relationer för Tyska Esperantoförbundet Esperantolands ordförande.

 --