Vad är esperanto?

Det är ett internationellt språk som uppkommit för att underlätta kontakter över språkgränserna. Grunden till esperanto skapades av L.L. Zamenhof, som gav ut den första läroboken 1887. Sedan dess har esperanto utvecklats till ett rikt och levande språk med mångsidig användning i tal och skrift, i tidningar, böcker, internet, radio, seminarier och konferenser, resor, musik osv.

Esperanto är regelbundet, och därför mycket lättare att lära än andra främmande språk. Ordförrådet består till största delen av internationella ord. Av samma ordstam kan man bygga upp ca 10 olika ord med hjälp av ändelser, för- och efterstavelser, vilket avsevärt underlättar inlärandet av ordförrådet.

Många som lärt sig esperanto har upplevt att språkets klara struktur har gett dem en insikt om hur språk fungerar och har därmed fått lättare att lära andra språk.

Det finns esperantotalande i de flesta länder i världen och man kan snabbt få nytta av kunskaper i esperanto.

Varför esperanto?

Esperanto är ett neutralt språk. Inget folk har esperanto som sitt modersmål och därigenom gynnas ingen särskild folkgrupp på de andras bekostnad. Många som lärt sig esperanto upplever att de tillägnat sig språket som sitt eget andra-språk, de har inte lånat någon annan nations språk.

Avsikten är inte att esperanto ska tränga undan de vanliga språken, utan fungera som ett brospråk för internationell kommunikation.

Stora penningsummor används idag till tolkning och översättning inom internationella organisationer. Dessa kostnader skulle minskas betydligt, om man använde ett lättlärt internationellt brospråk.