Stadgar för Esperanto-Societo de Gotenburgo (Göteborgs Esperantoförening)

§ 1
Esperanto-Societo de Gotenburgo har till uteslutande syfte att verka för utbredandet och befästandet av det av Dr Zamenhof år 1887 offentliggjorda internationella språket "Esperanto".

§ 2   Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antagas varje person som är kunnig i eller håller på att lära sig Esperanto. Dock kan den, som ej är kunnig i språket, men som är intresserad för och villig att stödja rörelsen och dess syften, även vinna inträde i föreningen. Ansökan om inträde i föreningen förelägges styrelsen, som beviljar eller avslår ansökan. Medlemskap upphör om medlem under en tid av ett år ej erlagt medlemsavgift. Vidare kan föreningen genom omröstning utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens intressen.

§ 3   Avgifter
Varje medlem erlägger en årsavgift, vars storlek bestämmes vid årsmötet.

§ 4   Styrelse och förvaltning
Vid årsmötet väljes en styrelse, som skall bestå av minst 3 ledamöter. Styrelsen väljes för 2 år i sänder, men så att halva antalet ledamöter avgår växelvis varje år. Ordförande och kassör väljes var för sig av årsmötet. Styrelsen har att inom sig fördela återstående poster mellan de övriga ledamöterna. Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall i sin helhet övervaka och ansvara för föreningens skötsel och ekonomi. Styrelsen utgör också fondkommitté för Textilarbetare E.S. Nilssons ideella fond. Denna uppgift kan delegeras till en av styrelsen särskild utsedd fondkommitté. Styrelsen bör planlägga föreningens arbete, utreda och avgiva utlåtande över de frågor, som skall behandlas vid föreningens sammanträden, samt vidtaga de åtgärder, som erfordras för föreningens framgång. Styrelsen är beslutmässig om tre ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

§ 5   Sammanträden
Medlemmarna kallas till sammanträde på sätt som föreningen beslutar. Årsmöte skall hållas senast under mars månad, varvid följande frågor behandlas:

  1. Styrelsens och revisorernas berättelser
  2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  3. Val av styrelseledamöter
  4. Val av två revisorer och en ersättare
  5. Fråga om medlemsavgifternas storlek
  6. Övriga frågor

Föreningens ärenden avgöres genom enkel röstövervikt. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid frågor angående stadgeändring eller föreningens upplösning erfordras dock 2/3 majoritet.

§ 6   Revision
På årsmötet utses två revisorer jämte en ersättare. Dessa skall under arbetsåret följa styrelsens räkenskaper och förvaltning, samt lämna skriftlig revisionsberättelse. Räkenskaperna skall föreligga avslutade och tillhandahållas revisorerna senast fjorton dagar före årsmötet. Revisorernas berättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast fyra dagar före årsmötet.

§ 7   Stadgeändring
Förslag till tillägg eller ändring av dessa stadgar skall vara skriftligt avfattat samt vid allmänt sammanträde uppläsas. Därefter hänskjutes förslaget till styrelsen, som till nästkommande ordinarie årsmöte lämnar sitt utlåtande, varefter frågan av föreningen avgöres. För antagande av dylikt förslag fordras en majoritet av två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 8   Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning framlägges och behandlas på samma sätt som stadgeändringsförslag.
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Svenska Esperanto-Institutet.

Stadgarna antogs första gången den 26 mars 1956 och reviderades 27 mars 2001, 28 mars 2016 samt 26 mars 2017.